राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर व उनका स्थान

राजस्थान स्थित प्रमुख प्रसिद्ध मन्दिर

राजस्थान स्थित प्रमुख प्रसिद्ध मन्दिर: राजस्थान स्थित प्रमुख प्रसिद्ध मन्दिर के नाम व स्थान की जानकारी यहाँ दी गयी है।
राजस्थान राज्य में स्थित कुछ प्रमुख व प्रसिद्ध मन्दिर के नाम व स्थान की जानकारी निम्नवत है —

राजस्थान स्थित प्रमुख मन्दिर व उनका स्थान

मंदिर का नाम    —    स्थान 

1. अद्भुतनाथ मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

2. अचलेश्वर महादेव मन्दिर — अचलगढ़ दिलवाड़ा (आबू)

3. आँसिया के मन्दिर — आँसिया (जोधपुर)

4. अम्बिका माता मन्दिर — जगत

5. अर्बूदा देवी मन्दिर — आबू

6. ब्रह्मा मन्दिर — पुष्कर (अजमेर)

7. भन्डसर मन्दिर (जैन मन्दिर) — बीकानेर

8. बदोली मन्दिर — मेवाड़

9. चिन्तामणि मन्दिर — बीकानेर

10. चामुण्डा देवी मन्दिर — जोधपुर किला (जोधपुर)

11. दिगम्बर जैन मन्दिर — अलवर

12. धुनीनाथ मन्दिर — बीकानेर

13. द्वारिकानाथ मन्दिर — कंकरोली

14. धूलेश्वर मन्दिर — आबू

15. दिलवाड़ा जैन मन्दिर —आबू

16. गौमुख मन्दिर — आबू

17. गोविन्ददेव जी का मन्दिर —जयपुर

18. गणेश मन्दिर — जयपुर

19. घाटेश्वर मन्दिर — बरोली (कोटा)

20. हर मन्दिर — बीकानेर (जूनागढ़ किले में )

21. हनुमान मन्दिर — गलताजी (जयपुर)

22. जैमल मन्दिर — बीकानेर (जूनागढ़ किले में)

23. जगदीश मन्दिर — उदयपुर

24. जम्बु मार्गेश्वर मन्दिर — बून्दी

25. कुम्भा श्याम मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)

26. काली मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)

27. काली माता मन्दिर — भरतपुर

28. कर्णीमाता मन्दिर — देशनोक (बीकानेर)

29. कुंज बिहारी मन्दिर — जोधपुर किला

30. कपार्दा के मन्दिर — रनकपुर (जोधपुर)

31. काली का मन्दिर — आमेर (जयपुर)

32. कान्तीनाथ जैन मन्दिर — अचलगढ़ (आबू)

33. लक्ष्मीनारायण मन्दिर — बीकानेर

34. लक्ष्मीनाथ जी मन्दिर — जैसलमेर

35. लोदरवा जैन मन्दिर — लोदरवा (जैसलमेर)

36. मीरा मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

37. महावीर जी मन्दिर — श्री महावीर जी

38. महामंगलेश्वर मन्दिर — बून्दी (बून्दी-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर)

39. नीलकंठ महादेव मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

40. नीलकंठ महादेव मन्दिर — अलवार

41. नीलकंठ महादेव मन्दिर — कोटा

42. रनकपुर जैन मन्दिर — रनकपुर

43. रक्तदन्तिका मन्दिर — सतूर (बूंदी)

44. सूर्य मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

45. समिदेश्वर मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला

46. सोनी मन्दिर (जैन मन्दिर) — अजमेर

47. सावित्री मन्दिर — पुष्कर (अजमेर)

48. सूर्य मन्दिर — जयपुर

49. सिंधी जी के जैन मन्दिर — साँगानेर (जयपुर)

50. सास-बहू का मन्दिर — उदयपुर

51. श्रीनाथ जी — नाथद्वार

52. सन्चौर मन्दिर — जालौर

53. शिव देवरा मन्दिर —रामगढ़ (कोटा)

54. शीतलेश्वर मन्दिर — झालरपाटन (कोटा)

55. सम्भावनाथ मन्दिर (जैन मन्दिर) — जैसलमेर

56. श्री रघुनाथ जी मन्दिर — नक्की झील (आबू)

57. तेजपाल मन्दिर (जैन मन्दिर) —आबू

58. वरूण मन्दिर — बूंदी

59. विष्णु मन्दिर — केशोरायपाटन (बूंदी)

60. विमल शाही मन्दिर (जैन मन्दिर) — आबू

 

मन्दिरस्थान
शिला देवी का मन्दिरआमेर
सूर्य मन्दिरआमेर
नसियां जी का मन्दिरअजमेर
नीलकण्ठ महादेव मन्दिरअलवर और कोटा
ऊषा मन्दिरबयाना
ब्राह्मी माता मन्दिरबारां
सीमल माता का मन्दिरबसंतगढ़
लक्ष्मण जी का मन्दिरभरतपुर
सुगाली माता मन्दिरबिजौलिया
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरबीकानेर
बूढ़ादीत सूर्य मन्दिरबूढ़ादीत
जटाशंकर महादेव मन्दिरचित्तौड़गढ़
मीरा बाई मन्दिरचित्तौड़गढ़
काली मन्दिरचित्तौड़गढ़
छींच का ब्रह्माजी का मन्दिरछींच
करणीमाता मन्दिरदेशनोक
कुंवारी कन्या व रसिया का मन्दिरदिलवाड़ा
कुंजनाथ स्वामी का मन्दिरदिलवाड़ा
मोती डूंगरी श्रीगणेश मन्दिरजयपुर
गोविन्द देव मन्दिरजयपुर
गोकुलनाथ मन्दिरजयपुर
बिड़ला मन्दिरजयपुर
ताड़केश्वर मन्दिरजयपुर
पारसनाथ मन्दिरजैसलमेर
ऋषभदेव जैन मन्दिरजैसलमेर
जैन मन्दिरजैसलमेर
सम्भवनाथ मन्दिरजैसलमेर
सात सहेलियों का मन्दिरझालरापाटन
रानी सती मन्दिरझुंझुनू
कुंज बिहारी मन्दिरजोधपुर
अचलनाथ जी का मन्दिरजोधपुर
राजरणछोड़ जी का मन्दिरजोधपुर
गंगश्याम जी का मन्दिरजोधपुर
भूतनाथ मन्दिरजोधपुर
भैरूबाग जैन मन्दिरजोधपुर
द्वारिकाधीश मन्दिरकाकरोली
कलिंजरा जैन मन्दिरकलिंजरा
कंसुआ शिव मन्दिरकंसुआ
कैला देवी मन्दिरकरौली
विभीषण मन्दिरकैथून
श्री श्याम जी का मन्दिरखाटू श्याम जी
नवग्रह मन्दिरकिशनगढ़
रंगवादी मन्दिरकोटा
कपिलदेव जी मन्दिरकोलायत
महावीरजी का मन्दिरमहावीरजी
33 करोड़ देवता की सालमण्डोर
दिलवाड़ा जैन मन्दिरमाउण्ट आबू
अचलेश्वर महादेव मन्दिरमाउण्टआबू
अर्बुदा देवी का मन्दिरमाउण्ट आबू
बालाजी मन्दिरमेंहदीपुर
आशापुरी मन्दिरमोदरान
श्रीनाथ जी मन्दिरनाथद्वारा
चामुण्डा माता का मन्दिरनीमाज
माताजी का मन्दिरओसियां
शीतलेश्वर महादेव मन्दिरपाली
निम्बोरानाथ महादेव मन्दिरपाली
सोमनाथ का मन्दिरपाली
पराहेड़ा शिव मन्दिरपराहेड़ा
आत्मेश्वर महादेव मन्दिरपुष्कर
श्रीरंगनाथ जी का मन्दिरपुष्कर
ब्रह्मा मन्दिरपुष्कर
वाराह मन्दिरपुष्कर
रमावैकुण्ठ मन्दिरपुष्कर
पार्वती मन्दिरपुष्कर
बद्रीनारायण मन्दिरपुष्कर
नाथद्वारा मन्दिरराजसमंद
रणकपुर जैन मन्दिररणकपुर
श्रीगणेश मन्दिररणथम्भौर
केसरियानाथ जी का मन्दिरऋषभदेव
हर्षनाथ मन्दिरसीकर
मल्लीनाथ जी का मन्दिरतिलवाड़ा
त्रिपुरी सुन्दरी मन्दिरतिलवाड़ा
वाराह देवी का मन्दिरटोडारायसिंह
गोपीनाथ जी का मन्दिरटोडारायसिंह
चारमुख मन्दिरउदयपुर
एकलिंगजी का मन्दिरउदयपुर
सास-बहू मन्दिरउदयपुर
कुम्भ श्याम मन्दिरउदयपुर
जगदीश मन्दिरउदयपुर
नागेश्वर पार्श्वनाथ मन्दिरउन्हेल

पढ़ें राजस्थान का सामान्य ज्ञान (Topic wise)

Rajasthan GK Notes पढ़ने के लिए — यहाँ क्लिक करें

2 Comments

प्रातिक्रिया दे

Your email address will not be published.

*